Financial regulations – past, current and future


Authors:  Servaas Houben

Publisher, publication date: Good to BetterAugust 2021

Presentation on the past, current, and future developments in the insurance industry

Posted in Actuary, ALM, Banking, Behavioral finance, English, IFRS17, Investments, Presentations, Scenario creation, Solvency II | Leave a comment

CAPAS – International pension and insurance developments


Authors:  Servaas Houben

Publisher, publication date: CAPASMay 2021

Posted in Actuary, Asset Management, Caribbean, Curacao, discount rate, English, insurance, Pensions, Presentations, Risk Management, Solvency II | Leave a comment

Toezicht op financiële instellingen Curaçao is te vrijblijvend


Authors:  Servaas Houben, Ronald Ketellapper[1]

Link: ‘Toezicht op financiële instellingen Curaçao is te vrijblijvend’ (deachterkantvancuracao.blogspot.com)

Publisher, publication date: De achterkant van Curacao8 May 2021

Het toezicht in Curaçao is volgens de auteurs verouderd en houdt onvoldoende rekening met de risico’s waaraan individuele financiële bedrijven blootstaan. We hebben CBCS gevraagd naar hun reactie op onze stellingname. Kort samengevat onderschrijft CBCS onze mening.

Het is goed dat CBCS zich ervan bewust toont dat de locale regelgeving achterloopt op internationale standaarden. De toezichthouder is bezig met een inhaalslag zowel met betrekking tot banken (Basel) als verzekeraars (Solvency). Lacunes in expertise en capaciteit worden opgelost door werving en een beroep op externe expertise (IMF, DNB, CARTAC). Er zijn echter geen harde doelstellingen, deadlines, en “owners” geformuleerd en wij vragen ons af of de ambities realiseerbaar zijn. We hopen dat de noodzakelijke verbeteringen niet zodanig lang duren dat er weer nieuwe faillissementen te betreuren vallen. Ownership en urgency zijn nu essentieel om het vertrouwen in de financiële sector op Curaçao te herstellen en om de huidige achterstand in regelgeving ten opzichte van andere landen niet verder te laten oplopen en om toekomstige debacles zoals met Girobank en ENNIA te voorkomen[1].

Continue reading
Advertisement
Posted in Articles, Caribbean, Curacao, Dutch, insurance, Must reads | Leave a comment

Staatschuld curacao: is deze te beheersen?


Authors:  Servaas Houben, Ronald Ketellapper[1]

Link: Is de staatsschuld van Curacao beheersbaar? (deachterkantvancuracao.blogspot.com)

Publisher, publication date: De achterkant van Curacao, 15 March 2021

1.  Inleiding en samenvatting

De overheidsschuld van Curaçao neemt snel toe, mede als gevolg van de corona pandemie en de steun vanuit Nederland[2] in de vorm van nieuwe leningen. Met een al jaren krimpende economie roept de stijgende schuldquote de vraag op in hoeverre het land in staat is de schulden in de toekomst terug te betalen dan wel te herfinancieren? Is het verdienvermogen van het land voldoende om de rentelasten nu en in de toekomst te blijven betalen? Is een zelfstandige economie als autonome staat binnen het Koninkrijk houdbaar?

We spreken van een beheersbare staatsschuld indien de financieringslasten van de schuld binnen de rijksbegroting structureel acceptabel zijn, terwijl het begrotingstekort zodanig van omvang is en blijft dat de die stabiel blijft, gegeven de groei van de economie. Wat in deze context acceptabel is een politieke keuze.

Dit artikel beoogt op basis van historische ontwikkelingen op Curaçao en een vergelijking met schulden van Europese en andere Caribische landen antwoorden te geven op deze vragen.

Continue reading
Posted in Articles, Caribbean, Curacao, Dutch | Leave a comment

Culture eats sustainability for breakfast


Sustainability regulations without cultural acceptance are bound to fail

Authors: Gus Badran and Servaas Houben

Pdf: TEA-26-june2021-DEF.pdf (actuary.eu)

Publisher, publication date: The European Actuary June 2021

Abstract

In line with the Paris agreement, the insurance sector has decided to give climate risk a formal role in the Solvency II framework. Although the inclusion of climate risk in Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) and standard formula will induce insurance companies to be more aware of the effects of climate risk, the Authors believe that without a change in culture it will be hard to embed climate risk into the DNA of insurance companies. Besides regulatory incentives like capital relief, a change in habits is required to not merely comply, but excel on the topic of sustainability. 

Continue reading
Posted in insurance, Sustainability | Leave a comment

Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?


Authors: Servaas Houben en Ronald Ketellapper

Pdf: PDFArticle

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-10

—————————————————————————————————————————Vervolg op het artikel “Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?” in de Actuaris van april 2020

Continue reading
Posted in Actuary, Articles, De Actuaris, Dutch, Investments, Pensions | Tagged , | Leave a comment

Stochastic Modelling of Covid-19


Authors: Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas
Houben

Pdf: PDFArticle

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-10

—————————————————————————————————————————

In this article Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas Houben show the benefits of a stochastic model for Covid-19 infections in the Netherlands.

Continue reading
Posted in Actuary, De Actuaris, English, insurance | Tagged , | Leave a comment

The IFRS 17 transition option; risking business value with “simply” applying the fair value approach.


Authors: David Brunsveld, Servaas Houben

Pdf: PDFArticle

Publisher, publication date: The European Actuary, 2020-07

——————————————————————————————————————————

In light of the potential audience of this article, we sometimes deviate from specific IFRS accounting terms.

IFRS 17 principles behind transition

IFRS 17 is the new accounting standard for insurance contracts, with an objective to provide users with relevant information about the financial performance of insurance contracts. Users can assess the effect of those on an entity’s financial position, performance and cash flows, and between entities globally.

To comply with IFRS 17, a transition is needed from current accounting (e.g. from IFRS 4) to IFRS 17, for all existing contracts. This is to account as if IFRS 17 had always applied and to derecognize balances that would not exist with IFRS 17 (with net differences booked in equity). Continue reading

Posted in Articles, English, IFRS17, insurance, The European Actuary | Leave a comment

Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel? – deel I


Authors: Servaas Houben en Ronald Ketellapper[1]

Pdf: 44926-DA-27-4-art-Houben+Ketellapper

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-04

——————————————————————————————————————————

Vrijwel alle DB-pensioenfondsen met een toegezegde pensioenregeling (DB-regeling) streven naar een waardevast of zelfs welvaartvast pensioen. Dat die ambitie al ruim een decennium verre van haalbaar is gebleken hoeven we hier niet uit te leggen. De afgelopen jaren was zowel de prijs- als de looninflatie relatief laag en dat heeft de gevolgen van het missen van de toeslagambitie ook beperkt. Dit naast het feit dat de AOW wel ieder jaar aan de prijzen wordt aangepast[2]. De pensioenpijn wordt echter erger als een trend naar stijgende inflatie wordt ingezet en des te meer naarmate het aanvullend pensioen hoger is dan de AOW. Het risico hierop lijkt niet uitgesloten. Bij een toenemende levensverwachting en gepensioneerden die vaker kiezen voor een hoog-laag pensioen tikt die pijn op termijn nog harder aan. Wordt het tijd om te focussen op de lange termijn en een transitie naar een volledig of gedeeltelijk inflatiebestendige pensioentoezegging voor te bereiden? Continue reading

Posted in Actuary, Investments, Pensions | Leave a comment

IFRS 17 risk adjustment en enterprise risk management (ERM)


Authors: Jasper Hoogenstraaten, Servaas Houben

Pdf: 44375-DA-27-3-art.Houben+Hoogenstraaten

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-02

——————————————————————————————————————————

Het IFRS 17 verslaggevingsraamwerk schrijft voor bij het waarderen van technische voorzieningen van verzekeraars rekening te houden met een ‘risk adjustment’. Deze opslag dient ter dekking van niet-financiële risico’s die leiden tot onzekerheid omtrent de kasstromen onderliggend aan de beste schatting. De risk adjustment lijkt – zoals in een eerder artikel in de Actuaris uitgewerkt[1] – conceptueel op de risicomarge onder Solvency II, maar is fundamenteel anders van aard. In dit artikel gaan we nader in op de verschillen, de keuzemogelijkheid tussen de ‘cost of capital’ methode en de ‘confidence interval’ methode en de relatie met de kapitaalstructuur van de verzekeraar. Ook geven wij aan welke kansen de risk adjustment biedt uit het oogpunt van ERM. Continue reading

Posted in Actuary, De Actuaris, Dutch, ERM, IFRS17, insurance, Solvency II | Leave a comment